|

نتایج جستجو :

 • گرمای هوا علت عدم ارسال بار مسافران پرواز شماره ۳۳۸۸ شیراز به بندرعباس

  هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" ضمن عذرخواهی از مسافران پرواز شماره ۳۳۸۸ شیراز به بندرعباس در روز جمعه یکم مردادماه، به اطلاع می‌رساند برای انجام پرواز، شرایط آب و هوایی یکی از مهمترین شاخص‌ها در این زمینه است و از آنجایی که در روزهای اخیر در اغلب نقاط کشور، جبهه هوای گرم حاکم بوده، این موضوع در انجام پروازها بسیار تاثیرگذار بوده است.

 • بهار 1400 و افزایش شاخص های فرودگاهی کشور

  رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از افزایش چشمگیر نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار در فرودگاه های کشور طی بهار 1400 نسبت به سه ماه نخست سال گذشته خبر داد

 • بهار 1400 و افزایش شاخص های فرودگاهی کشور

  رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از افزایش چشمگیر نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار در فرودگاه های کشور طی بهار 1400 نسبت به سه ماه نخست سال گذشته خبر داد

 • افزایش ۱۰۰ درصدی همه شاخص‌های آماری پروازها‌‌

  در فروردین ۱۴۰۰ تعداد ۱۱ هزار و ۴۲۶ پرواز عبوری از فضای کشور انجام شد، در حالی که در فروردین ۹۹ میزان پروازهای عبوری از فضای کشور ۵ هزار و ۱۶۲ پرواز بود و در اسفند ۹۹ این رقم ۱۰ هزار و ۹۵ پرواز بود.

 • کرونا با صنعت هوایی ایران در سال ۹۹ چه کرد

  بر اساس آمار منتشره از سوی گمرک ایران، در سال گذشته ۱۶.۴ میلیون نفر از سفر به ایران به دلیل شیوع کرونا منصرف شدند.

 • برترین دانشگاه های جهان در رشته هوانوردی
 • جزئیات قرارداد خرید هواپیماهای برجامی

  مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی در خصوص راستی آزمایی رفع تحریم های صنعت هوانوردی پیشنهادها و شاخص هایی ارائه داد.

 • کسب شاخص ایمنی مطلوب شرکت هواپیمایی قشم از ICAO_iSTARS

  بر اساس ارزیابی صورت گرفته اخیر توسط ICAO_iSTARS از وضعیت شاخص ایمنی شرکت، وضعیت مطلوب سطح ایمنی گزارش گردید که این موفقیت همواره نشان از دقت و اهمیت رعایت اصول ایمنی در کلیه پروازهای قشم ایر می باشد.

 • سیستم مدیریت ایمنی درصنعت هواپیمایی

  طرح اجرایی مدیریت ایمنی شامل زیربخش‌های ذیل می‌باشد: الف ـ سیاست‌گذاری ایمنی (safety policy) شامل: تعیین اهداف ایمنی(safety objectives) اندازه گیری ایمنی عملکرد (safety performance measurement) سیاست‌های غیر تنبیهی(Non-punitive disciplinary policies)

 • سیستم مدیریت ایمنی درصنعت هواپیمایی

  ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ، ﺷﺒﯿﻪ دﯾﮕﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺮ رﯾﺴﮏ و ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎﻻ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳانحهﻫﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ. ﮔﺰارشﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮاﻧﺢ در ﺳﺎلﻫﺎی ١٩٨٠ اﻟﯽ ١٩٩٠ درﺻﺪد ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﭘﺮوﺳﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﻮده است. پیشگیری و اجتناب از سوانح تنها به مسئولیت‌پذیری، تخصص و تعهد عوامل نیروی انسانی هر ارگان به…