|

نتایج جستجو :

  • بررسی عوامل موثر بر بروز سوانح مبتنی بر عوامل انسانی

    در بررسی علل هر حادثه هوایی باید نقش دست اندرکاران امر تصدی و همچنین متولیان حاکمیتی و نظارت کننده مورد لحاظ، توجه و ارزیابی قرار گیرد. لذا برای داشتن یک پرواز ایمن نقش سازمان هواپیمایی کشوری نقش تعیین کننده و محوری خواهد بود. از این رو پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از وقوع حوادث به جای پرداختن به مسائل جزیی و خرد، نگاه جامع و کلان به عوامل اصلی…