|

نتایج جستجو :

  •  ایجاد کارگروه اقتصاد دیجیتال در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

    با توجه به اهمیت و کاربرد اقتصاد دیجیتال در جهان و دستور مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) کارگروه اقتصاد دیجیتال با حضورمدیرکل و کارشناسان منطقه آزاد شهر فرودگاهی، مدیرکل دفتر شهر الکترونیک و نماینده معاونت توسعه زیر ساخت در این شرکت برگزار شد.