|

سوابق کاری

اخبار مرتبط

مهندسی تعمیرات

هر ماشینی که طراحی و شاخته شده توسط انسان باشد، در زمان های به خصوص نیاز به تعمییرات و نگهداری دارد و در این میان هواپیماها نیز از این امر مستثنا نیستند.