|

سوابق کاری

اخبار مرتبط

تبریک نوروز از زبان جوان ترین مدیر عامل شرکت های هواپیمایی ایران

امیدواریم با وجود تابلوهاى اطلاع رسانى چون کن نیوز که چشم بیدار و صداى مسافران این صنعت بوده، بتوانیم با رفع نقایص و بهبود مستمر، به سمت اهداف خود و در راستاى تعالى سازمانى گام برداریم.

پنجمین هواپیماى بوئینگ٧٣٧ وارش پس از اتمام چک C به ناوگان این شرکت اضافه شد