|

سوابق کاری

اخبار مرتبط

ضدعفونی هواپیماهای وارش بعد از هر پرواز

تبریک نوروز از زبان جوان ترین مدیر عامل شرکت های هواپیمایی ایران

امیدواریم با وجود تابلوهاى اطلاع رسانى چون کن نیوز که چشم بیدار و صداى مسافران این صنعت بوده، بتوانیم با رفع نقایص و بهبود مستمر، به سمت اهداف خود و در راستاى تعالى سازمانى گام برداریم.

پنجمین هواپیماى بوئینگ٧٣٧ وارش پس از اتمام چک C به ناوگان این شرکت اضافه شد