|

در صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

حجم ویدیو: 99.42M | مدت زمان ویدیو: 00:09:56

در این رویداد تمامی بازیگران صنعت فرودگاهی کشور شامل شرکت فرودگاههای کشور، شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، سازمان هواشناسی، فرودگاه پیام، فرودگاههای مناطق آزاد، فرودگاههای وابسته به وزارت نفت، فرودگاههای خصوصی، شرکتهای هندلینگ زمینی فرودگاهی و شرکت پخش فراوردههای نفتی به همراه شرکتهای دانش بنیان در حوزههای تجهیزات فرودگاهی، تجهیزات هواشناسی، تجهیزات سوخترسانی، تجهیزات بازرسی و امنیتی و همچنین فناوری اطلاعات حضور خواهند دارند.

ارسال نظر