|

آخرین روز کاری مهران هرمزدیاران در مرکز کنترل ترافیک هوایی

استاد دوست داشتنی، مهران هرمزدیاران در مرکز کنترل ترافیک هوایی آخرین روز کاری خود را سپری نمود.

ارسال نظر