|

روایت برخورد دو فروند بویینگ ۷۴۷ بر روی باند فرودگاه
  
سانحه قرن

گوینده :امیرحسین موسوی مقدم

ارسال نظر