|

قسمت دهم

آشنایی با ایرباس A300

متن و صدا: سید امیرحسین موسوی مقدم

ارسال نظر