|

قسمت سوم

پادکست هوانوردی آشنایی با سیستم اکسیژن اضطراری

متن و صدا: سید امیرحسین موسوی مقدم

ارسال نظر