|

قسمت دوم

پادکست هوانوردی انقلاب MD80 در طراحی هواپیما

متن: بهراد صنعت خانی صدا: سید امیرحسین موسوی مقدم

ارسال نظر