|
بازخوانی سانحه پرواز شماره 447 ایرفرانس

 داستان پرواز شماره ۱۴۸ ایر اینتر

متن:مهران اشرفی گوینده :سید امیرحسین موسوی مقدم

سرگذشت پرواز شماره 243 آلوها

متن:مهران اشرفی صدا :سید امیرحسین موسوی مقدم

 چگونه اطلاعات ناقص سرنوشت ملکه را به سقوط ختم کرد

گوینده:امیرحسین موسوی مقدم

  
بررسی سانحه پرواز شماره ۹۶۱ خطوط هوایی اتیوپی

متن :مهران اشرفی صدا :سید امیرحسین موسوی

مرگبارترین سانحه هوایی در تاریخ آمریکای جنوبی

متن: مهران اشرفی صدا: سید امیرحسین موسوی مقدم

سانحه پرواز شماره ۸۲۱ ایروفلوت

متن: مهران اشرفی صدا: سید امیرحسین موسوی مقدم

لزوم بررسی دقیق علل وقوع یک سانحه هوایی

متن: مهران اشرفی صدا: سید امیرحسین موسوی مقدم

آشنایی با بویینگ ۷۴۷

آشنایی با بویینگ ۷۳۷

آشنایی با بویینگ ۷۱۷ و ۷۲۷

آشنایی با بویینگ ۷۰۷