|

حجم ویدیو: 1.60M | مدت زمان ویدیو: 00:00:42

چنانچه آمادگی بدنی فرد در وضعیت مطلوبی قرار نداشته باشد، این تست صدمات زیادی را بر فرد وارد خواهد کرد.

ارسال نظر