|

قشم‌ایر:

خلبان حسن قاسمى، مدیرعامل هواپیمایى قشم شد.

خلبان حسن قاسمى، مدیرعامل هواپیمایى قشم شد. وى پیشتر، معاون عملیات پرواز هما و قائم مقام مدیرعامل هما بوده است. معارفه حسن قاسمى و تودیع رضا حیدرى در قشم ایر برگزار شد.

ارسال نظر