|

تغییر و تحول در قشم ایر

رضا حیدرى، مدیرعامل قشم ایر شد

ساعاتی پس از استعفاى آقاى محمود شکرابى از سمت مدیر عاملى قشم ایر، جانشین او معرفی شد.

پس از استعفاى آقاى محمود شکرابى از سمت مدیرعاملى قشم ایر، امروز آقاى رضا حیدرى که پیش از این، رئیس هیئت مدیره قشم بود بعنوان مدیرعامل جدید معرفى شد.

ارسال نظر