|

فرود اضطراری پرواز 1241 قشم ایر از قشم به تهران

پرواز ۱۲۴۱ قشم ایر از قشم به تهران، به دلیل از دست دادن یک موتور پس از ۱۰ دقیقه پرواز، در قشم فرود اضطراری کرد

ارسال نظر