|

رئیس هیئت مدیره هواپیمایى زاگرس:

هیچگونه تعدیل نیرو در این شرکت نخواهیم داشت و پس از کرونا در کنار هم خواهیم بود

ارسال نظر