|

انتقال صندوق بازنشستگی هما به صندوق بازنشستگی کشوری

مطابق با لایحه بودجه ۱۴۰۱، صندوق بازنشستگی هما با تمام اموال و دارایی خود به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل می شود.

مطابق با لایحه بودجه ۱۴۰۱، صندوق بازنشستگی هما با تمام اموال و دارایی خود به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل می‌شود.

در بند ز تبصره ۱۷ لایحه بودجه آمده است: مؤسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما»، با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی‌ها از جمله اموال منقول و غیر منقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق و سایر حقوق ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل می‌گردد.

منبع: خبرگزاری مهر

ارسال نظر