|
  • کاپتان زنگنه و دکتر شرفبافی با هم دیدار کردند

    کاپیتان تورج دهقانی زنگنه؛ رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل هما برای تبریک انتصاب به خانم دکتر شرفبافی؛ مدیر عامل کیش ایر…

هواپیمایی ایران ایر (هما)