|

پرواز خلبان شرکت هواپیمایی آسمان با فرود در باند مهرآباد پایان یافت

پرواز ارومیه به تهران آسمان با شماره پرواز ۸۵۹ با استقبال ویژه ومراسم واترسالوت آخرین پرواز کاپیتان میرنقیبی را رقم زد

ارسال نظر