|

اولین گواهینامه شرکتهای پهپادی صادر شد

اولین گواهینامه های طراحی و ساخت، عملیاتی و آموزشی برای شرکتهای پهپادی که الزامات ذکر شده در شیوه نامه 9060 را اجابت کرده اند، صادر شد. تمامی شرکتهای متقاضی می توانند مدارک و مستندات شرکت خود را جهت دریافت مجوز فعالیت پهپادی مورد نظر، به این سازمان ارسال کنند. 

کاربران پهپادی باید جهت دریافت گواهینامه کاربری خود به مراکز آموزشی مجاز مراجعه کنند. لازم به ذکر است، کاربرانی که پیشتر گواهینامه مذکور را دریافت کرده اند، باید نسبت به تبدیل آن در مراکز آموزشی اقدام کنند.

 

 

ارسال نظر