|

#دانستنی

علت رنگ آبی آسمان چیست؟

این یه پدیدۀ کوانتومی به نام پراکندگی ریلی هست که باعث می‌شود رنگ آبی با طول موج کوتاه‌تر حدود ۱۰ برابر بیشتر از رنگ قرمز با طول موج بلندتر درآسمون پراکنده شود، به همین دلیل چشم ما رنگ آبی را در آسمون بیشتر و بهتر می‌بیند.

فیلیپ پلیت ستاره شناس آمریکایی می‌گوید: این ساده‌ترین پاسخ این سوال است و جواب دیگری ندارد. زمانی که نور سفیدِ خورشید به مولکول‌های هوا برخورد می‌کند، بخشی از آن جذب شده و بخشی دیگر پراکنده می‌شود.‌ طبق رابطه ریلی، پرتوی بازتابیده شده با معکوس توان چهارم طول موج متناسب است بنابر این رنگ آبی با طول موج ۴۰۰ نانومتر حدود ۹ برابر بیشتر از رنگ قرمز با طول موج ۷۰۰ نانومتر در آسمان پراکنده می‌شود:

I=I0[(8π⁴α² )/(λ⁴R² )](1+Cos² θ)

چون پراکندگی نور با عکس λ⁴ متناسب است داریم:‌‌

I=I0(700/400)⁴=9.3

ارسال نظر