|

Compressor Stall

حجم ویدیو: 57.01K | مدت زمان ویدیو: 00:00:03

در این مطلب با دلایل استال (واماندگی) کمپرسور موتور هواپیما آشنا خواهیم شد.

موتور هواپیما با مکش هوا وسوزاندن آن با سوخت کار می‌کند، گرچه قبل از سوزاندن هوا ابتدا آن‌ را متراکم می‌کند. متراکم کردن هوا توسط کمپرسور موتور هواپیما صورت می‌گیرد. این فشار حین پرواز افزایش می‌یابد چرا که برای سوزاندن هوا این افزایش فشار لازم است. سپس، هوایی که به متراکم شده است، به محفظه سوخت راه پیدا می‌کند. در اینجا فشار هوا و سوخت ترکیب شده و می‌سوزند، در ادامه ترکیب این دو از اگزوز خارج می‌شود.

 اگر موتور به درستی کار نکند، اتفاقی که در تصویر مشاهده می‌کنید به وقوع می‌پیوندد.

این اتفاق را استال کمپرسور می‌نامند. این بدین معنا است که موتور هواپیما نتوانسته به اندازه کافی هوا به داخل خود بکشد.

 

این اتفاق در چه زمان‌هایی رخ می‌دهد؟

در ابتدا، ممکن است که کاپیتان اهرم گاز را به جلو هل داده باشد، که این رایج‌ترین علت این اتفاق است. در این موقعیت سوخت وارد شده به موتور افزایش یافته اما هوای جذب شده نمی‌تواند به سرعت سوخت وارده افزایش یابد.

موقعیت دوم زمانی است هواپیما با شتاب گرانشی بالا مانور دهد. در این موقعیت میزان هوای جذب شده تغییر می‌کند که به استال کمپرسور منجر می‌شود.

موقعیت سوم زمانی است که یک جسم خارجی وارد موتور شود، به طور مثال یک پرنده. زمانی که یک پرنده وارد موتور می‌شود، کمپرسور آسیب می‌بینید. در نتیجه حجمی از هوای جذب شده کاهش می‌یابد و کمپرسور استال می‌کند.

مترجم: نیلوفر محبی

ارسال نظر