|

قوانین در هوا بصورت خلاصه

مقررات مدنی در حقوق هوایی ایران

روابط حقوقی افراد در داخل هواپیماهای در حال پرواز به نحوی که با قوانین ایران ارتباط پیدا کند در چهار شکل قابل پیش بینی است:

 1-روابط حقوقی افراد ایرانی در هواپیمای ایرانی در حال پرواز بر فراز ایران؛ در این شکل از مسئله روابط مزبور تابع قوانین و مقررات ایران خواهد بود. 

 2-روابط حقوقی اتباع دولتهای بیگانه در هواپیمای ایرانی که بر فراز ایران در حرکت است؛ اینگونه امور نیز تابع قوانین و مقرارت ایران است مگر آنکه آن اعمال جز احوال شخصیه باشد که در آن صورت از مقررات کشور متبوع فرد خارجی تبعیت خواهد کرد. 

 3-روابط حقوقی افراد در درون هواپیمای ایرانی در قلمرو هوایی کشورهای بیگانه؛ در این شکل از موضوع نیز روابط افراد تابع قوانین ایران خواهد بود ،جز در صورتیکه افراد مزبور تابع یک دولت خارجی باشند و روابط ایشان از مقوله احوال شخصیه باشد که  قوانین کشور متبوع آن افراد حکومت خواهد داشت . 

 4- روابط مدنی افراد در هواپیمای خارجی در حال پرواز بر فراز ایران؛ تکلیف روابط مزبور تصریح در ماده 29 قانون هواپیمائی کشوری مصوب شهریور ماه 1382 بشرح زیر تعیین شده است : 

 روابط حقوقی بین اشخاصی که در داخل یک هواپیمایی که برفراز ایران پرواز می نماید قرار دارند در مواردی که از لحاظ حق حاکمیت ارضی اصولا مشمول قوانین محلی است تابع قانون کشور متبوع آن هواپیما می باشد. 

نویسنده: معين شرقی-مدرس دانشگاه و حقوق هوايي

ارسال نظر