|

پرتاب موشک Falcon 9

برخاستن فالکون ۹ از مجموعه سکوی پرتاب تاریخی 39A در مرکز فضایی Kennedy در فلوریدا را در فیلم کوتاه زیر مشاهده می‌کنید:

ارسال نظر