|

تصاویری از موشک فالکون SpaceX بعد از بازگشت به سطح زمین پس از پرتاب فضاپیمای دراگون

اصطکاک هوا با بدنه موشک باعث سیاه شدن و ایجاد خلل و فرج روی بدنه موشک شده است.

ارسال نظر