|

مهندسی تعمیرات

هر ماشینی که طراحی و شاخته شده توسط انسان باشد، در زمان های به خصوص نیاز به تعمییرات و نگهداری دارد و در این میان هواپیماها نیز از این امر مستثنا نیستند.

هر ماشینی که طراحی و شاخته شده توسط انسان باشد، در زمان های به خصوص نیاز به تعمییرات و نگهداری دارد و در این میان هواپیماها نیز از این امر مستثنا نیستند. از آن جایی که در میان ماشین ها، هواپیماها از پیچیدگی خاص و منحصر به فرد خود برخوردار هستند، اهمیت این موضوع در هواپیماها، دو چندان می شود.

از همین رو رشته مهندسی تعمییرات، فرد های متخصصی را آموزش می دهد تا این مهم را انجام دهند. با توجه به این که سازه هواپیماها نیز مانند دیگر ماشین ها از دو بخش مکانیکی و الکترونیکی تشکیل می شود، مهندسی تعمییرات نیز به دو بخش مهندسی تعمییرات مکانیکی A&P و مهندسی تعمییرات الکترونیکی و یا اویونیکی E&E تقسیم می شود. در عبارت های دیگر مهندسی های نام برده را به ترتیب با نام های B1 و B2 نیز معرفی می کنند.

از مهم ترین شرح وظایف مهندسی تعمییرات می توان به انجام چک های مورد نظر هواپیما پیش از پرواز و تحویل هواپیما به خلبان، اعمال دستورالعمل های تعمییراتی در صورت نیاز، انجام چک های سنگین در بازه های زمانی مشخص و ترخیص کردن هواپیما برای پرواز اشاره کرد.

ارسال نظر