|

سیستم هدایت خزش راه
در فرودگاههایی که عملیات مربوط به تقرب از نوع 2و 3 در آن صورت میگیرد و جابجاییهای ز‌مینی مورد نیاز پیچیده هستند، برای تنظیم ترافیک از سیستم هدایت و کنترل جابجاییهای سطحی SMGCS استفاده میشود. سیستم با سوئیچکردن انتخابگر چراغهای خط مرکزی خزشراه به گونهای که با روشنکردن بخشهای مجزا یا مسیرهای مستقل، مسیر موردنظر و مجاز را نشان میدهند، کار میکند. خط ایست مربوط به خزشراه انتخاب شده میبایست در بخش بعدی خاموش شود.

 

 روشنایی حفاظت باند:
در فرودگاههایی که برای عملیات در شرایط دید ضعیف مجهز شدهاند، تمام ورودیهای باندها بوسیله چراغهای حفاظت باند مراقبت میشوند. چراغهای حفاظت باند یک جفت از چراغهای چشمکزن متناوب زرد رنگ هستند که در هر سمت خزشراه یک جفت از آنها قرار دارند که هشداری برای نزدیکی تقریبی به باند میدهند. در محلهایی که خزشراه عریضتر از حد معمول است، از الگوی جانشینی در مقایسه با جفت چراغهای چشمکزن اضافی که در تمام عرض خزشراه کشیدهشدهاند، استفاده میشود. گردش الکتریکی به گونهای ترتیب مییابد که جایگزینی چراغها به صورت هماهنگ اتفاق بیافتد.

 

 روشنایی خط مرکزی کدبندی شده با رنگ خزشراه :

وقتی که بخشی از خزشراه مجهز به خط مرکزی درون ناحیه منطقه سیستم فرود با دستگاه قرار بگیرد یا به اندازه کافی به باند نزدیک باشد، به نحوی که هواپیمایی که در آن منطقه خزشراه قرار دارد برای پروازی که در حال نشستن یا برخاستن است به عنوان مزاحم تلقی شود، از چراغهای خط مرکزی سبز و زرد استفاده  میشود. خلبانان میبایست از توقف هواپیماهای خود در چنین مناطقی پرهیز کنند.

 

روشنایی تقاطع خزشراه :

در برخی از فرودگاهها که خزشراههایی با تقاطعهای چندگانه به راهنمای انتخابگر مسیر  مجهز نشدهاند، ممکن است چراغهای تقاطع خزشراه به کار آیند. این چراغها شامل حداقل 3 ردیف چراغ پایدار زرد رنگ هستند که به طور مایل و متقارن نسبت به خط مرکزی خزشراه قرار دارند. خلبانهایی که به این چراغها نزدیک میشوند میبایست مسیر را در اختیار ترافیک عبوری قرار دهند مگر اینکه قانون دیگری توسط مراقبت پرواز  ATC  وضع شده باشد.

 
 نشانگر لبه باند بازتابی و میلههای خط مرکزی:

بر روی خزشراههایی که غالباً مورد استفاده قرار نمیگیرند، به جای چراغهای خزشراه از این چراغها استفاده میشود. نشانگرهای لبه به رنگ آبی و میلههای مرکزی به رنگ سبز هستند.

 

 مسیرهای خزشراه غیرآسفالته:

هنگامی که خزشکردن محدود به مسیرهای ویژه ای با نواحی غیرآسفالته میشود، مسیرها ممکن است با لبه هایی با چراغهای سیار آبی رنگ به ترتیب چراغهای نرمال لبه خزشراه و یا نشانگرهای لبه خزشراه بازتابی مجهز شوند. در شرایط ویژه نورافکنهای پارکینگ میتوانند به جهت روشنایی مورد نیاز خزشراه قابل قبول باشند. در فرودگاههای که دارای چمنزار هستند و خزشراه ویژه ای برای آن در نظر گرفته نشده است، روشنایی خزشراه مورد نیاز ممکن است به صورت چراغهای سیار سفیدرنگی که محدوده مجاز ناحیه مانور را مشخص میسازند.

به قلم حمیدرضا آقاشاهی

 

ارسال نظر