|

یکى از پرسنل خدمات بار در یک فرودگاه خارجى، دقایقى پس از سرقت از چمدان مسافران، دستگیر شد

ارسال نظر