|

تصاویری از فرودگاه شهر زوریخ در روزهای بحران ویروس کرونا

این تصویر در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۲۰ ثبت شده است.

ارسال نظر