|

روابط عمومی فرودگاه مهرآباد

اجرای پروژه آزاد سازی حریم بی خطری در موقعیت ابتدای باند 29 راست فرودگاه مهرآباد

ارسال نظر