|

مدیرکل فرودگاه‌های استان خراسان رضوی اعلام کرد؛

تمرین محدود طرح اضطراری فرودگاه مشهد برگزار شد

مدیرکل فرودگاه‌های استان خراسان رضوی گفت: تمرین محدود طرح اضطراری با رویکرد حفظ و ارتقاء سطح آمادگی ارگانهای امدادی و امنیتی مستقر در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد با موفقیت انجام شد.

محمود امانی بنی مدیرکل فرودگاه‌های استان خراسان رضوی گفت: تمرین محدود طرح اضطراری با رویکرد حفظ و ارتقاء سطح آمادگی ارگانهای امدادی و امنیتی مستقر در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد با موفقیت انجام شد.

 امانی بنی گفت: این تمرین با هدف ارزیابی توانایی ها و تمرین وظایف ارگان های درگیر در شرایط اضطراری، ایجاد آمادگی بیشتر در چگونگی مدیریت بحران در راستای الزامات قانونی 9137DOC   و آشنایی مدیریت و کارکنان فرودگاه با سایر ارگان های درگیر در شرایط اضطراری و خدمات یکدیگر، اطمینان از فراهم بودن تجهیزات مورد نیاز، شناسایی و رفع نواقص احتمالی بالقوه، افزایش توان عملیاتی در هنگام بروز سوانح احتمالی، انجام شد.

مدیرکل فرودگاه‌های استان خراسان رضوی در ادامه افزود: در این تمرین با بکارگیری خودروها و تجهیزات پیشرفته اطفا حریق و امداد و نجات فرودگاهی توسط نیروهای مجرب در ایستگاه آتش نشانی فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد میزان آمادگی نیروها و تجهیزات برای مدیریت سوانح  فرودگاهی، شناسایی بهتر ابعاد حوادث و سوانح احتمالی، چک کردن سیستمهای مدیریتی در هنگام بروز سوانح آمادگی و چگونگی مدیریت بحران در وضعیتهای اضطراری مورد ارزیابی قرار می گیرد.

به گزارش شرکت فرودگاه‌ها،پس از انجام تمرین محدود طرح اضطراری، نقاط ضعف و قوت در موضوعات فرماندهی، هماهنگی و ارتباطات طی جلسه ارزیابی سطح کیفی با حضور مدیرکل فرودگاه‌های استان خراسان رضوی، فرماندهان ارگان های نظامی و انتظامی و مسئولین کلیه ارگان‌ها و ادارات دخیل در این تمرین مورد بررسی قرار گرفت.

 

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر