|

جوابیه:

جوابیه روابط عمومی فرودگاه مشهد در خصوص شیفت های کنترلرهای فرودگاه مشهد

با توجه به 24 ساعته و عملیاتی بودن فرودگاه مشهد ارائه خدمات کنترل و مدیریت ترافیک هوایی بصورت شیفت های کاری الزام می باشد

علیهذا نظر به دستور العمل های صادره از سوی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در خصوص کاهش نفرات در شیفت های کاری در مرحله اول از اوایل اسفند ماه شیفت های 14 نفره به 10 نفر کاهش یافته و  پس از تأکید مجدد طی بخشنامه های صادره در مرحله دوم از اوایل فروردین شیفت های کاری به 8 نفر  در 7 تیم کاری که  4 نفر بصورت حضوری  و 4 نفر بصورت  oncall در منزل می باشند ، کاهش یافتند

خاطر نشان میشود پرسنل شیفت پس از انجام شیفت بمدت 6 ساعت در یک شیفت کاری 78 ساعت خارج از محیط کار می باشند.

 

ارسال نظر