|

مهندس امیر حسین رحیمی به سمت معاون عملیات هوانوردی فرودگاه حضرت امام(ره) منصوب شد

وی در گذشته نایب رئیس شورای عالی ایمنی ، مدیر ایمنی و ریاست برج مراقبت پرواز مهرآباد را در شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران بر عهده داشته است.

ارسال نظر