|

سیر نزولی پروازها در ماه مارس

کمتر از 150،000 پرواز در ماه مارس ۲۰۲۰ ردیابی شده است.

نمودار میانگین حرکت هفتگی از ماه مه ۲۰۱۶ را نشان می دهد.

ارسال نظر