|

امتناع فرودگاه استانبول از سوخت رسانی به هواپیمای شرکت هواپیمایی زاگرس

پرواز استانبول به تهران شرکت هواپیمایی  زاگرس به علت امتناع از سوخترسانی فرودگاه استانبول در فرودگاه تبریز جهت سوختگیری فرود آمد و پس از سوختگیری، فرودگاه تبریز را به مقصد فرودگاه امام ترک نمود.

شرکتهاى بین المللى فروش سوخت، با آغاز دور جدید تحریمهاى امریکا علیه ایران، از فروش سوخت به هواپیماهاى ایرانى خوددارى مى کنند.

توقف در طول مسیر و تزریق سوخت در یک فرودگاه ثانویه، با افزایش هزینه هاى ناشى از یک فرود و برخاستن اضافه، استهلاک بیشتر هواپیما و افزایش ریسک هاى ایمنى به سمت نواحى پرخطرتر ماتریس ارزیابى ریسک، همراه خواهد بود

 

 

ارسال نظر