|

خلبان ایران ایرتور جان یک مسافر عرب زبان را نجات داد.

خلبان سراسیمه آمد

مسافر روى زمین افتاده و نفس نمی کشد.

مسافر پرواز مشهد-تهران به محض باز شدن درهاى اتوبوس پاى پرواز، روى زمین افتاد و تنفس نداشت.

خلبان سراسیمه از هواپیما پیاده شد و پس از چند تلاش هاى فراوان با تنفس دهان به دهان و فشردن قفسه سینه، مسافر شروع به نفس کشیدن کرد.

مسافران به کن نیوز مى گویند، این مسافر تمام کرده بود و همه ناامید شده بودند اما خلبان با جسارت و تلاش خود، جان او را نجات داد.

 

ارسال نظر