|

آقاى محمد خلج زاده به سمت مدیرعاملى هواپیمایى زاگرس منصوب شد.

بیش از این، آقاى هوشنگ صدیق عهده دار سکان زاگرس بود.

ارسال نظر