|

ایرباس٦٠٠-٣٠٠ ایران ایرتور آماده عملیاتى شدن است

این هواپیما احتمالاً از دوشنبه در خط پروازى قرار خواهد گرفت.

ارسال نظر