|

اختصاص هواپیماى تیم ملى فوتبال به پروازهاى مسافرى، امرى عادى و بدون مشکل است.

خبرى در فضاى مجازى دست به دست مى شود که در آن استفاده از هواپیماى تیم ملى فوتبال را براى پروازهاى مسافرى نقد مى کند.

شایان ذکر است که در کشورهاى دیگر نیز ممکن است یک هواپیما را براى یک تیم خاص به صورت اختصاصى رنگ آمیزى کنند اما این بدان معنا نیست که آن هواپیما اختصاصاً به آن تیم تعلق دارد و بهره بردارى دیگرى از آن نمى شود.

در این مورد خاص نیز هواپیمایى آتا یک فروند ایرباس٣٢٠ خود را براى تیم ملى ایران رنگ آمیزى خاص کرده است اما تنها در صورت نیاز به اعزام تیم ملو فوتبال به یک کشور خاص، این هواپیما را در اختیار تیم ملى قرار مى دهد.

بنابراین حمل مسافران با این هواپیما هیچ منعى ندارد و در راستاى پروازى نگه داشتن و حیات اقتصادى ایرلاین مربوطه کاملاً منطقى است.

ارسال نظر