|

هواپیمایى وارش با پرواز سارى به مشهد امروزش، رسما افتتاح شد

هواپیمایى وارش با پرواز سارى به مشهد امروزش، افتتاح شد و پروازهاى رسمى و برنامه اى خود را آغاز خواهد کرد

 

ارسال نظر