|

تاکید بر برگزاری منظم کمیته های ایمنی فرودگاه ها

مدیر ایمنی فرودگاه وجدان بیدار سازمان است

مدیر ایمنی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران تاکید دارد که مدیران ایمنی فرودگاه ها وجدان بیدار سازمان هستند که تحقق انضباط عملیاتی را ممکن می کنند.

محمد الهی نیا، مدیر ایمنی شرکت در همایش مدیران ستادی و فرودگاهی عنوان کرد: اخیرا در جلسه شورای عالی ایمنی شرکت به ریاست مدیرعامل، اجرای سیستم مدیریت ایمنی به تصویب رسیده که ریل گذاری چند سال آتی SMS است. این برنامه به زبانی ساده و صریح نوشته شده و تفسیر به رای در آن راهی ندارد.
مدیر ایمنی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران افزود: این برنامه مشتمل بر 179 فعالیت اصلی فرودگاه هاست و ترجمان اجرایی سند 9859 است که با ADR و ANS مطابقت دارد و فازها و المان های مختلف را شامل می شود.
وی با تاکید بر اینکه امکان اجرای برنامه SMS در تمام فرودگاه های کشور وجود دارد، گفت: در این برنامه وظایف و فرایندهای برنامه مدیریت ایمنی فرودگاه ها مشخص شده است.
الهی نیا بر ضرورت برگزاری منظم جلسه های کمیته ایمنی در فرودگاه های کشور تاکید کرد و افزود: این جلسه ها حتما باید به ریاست مدیر فرودگاه برگزار شوند و نباید به معاونان تفویض شوند.
وی همچنین از مدیران هشت فرودگاه کشور که دارای مخاطرات حیات وحش هستند، درخواست کرد که جلسه های منظم کمیته کنترل حیات وحش را برگزار کنند.
مدیر ایمنی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با تاکید بر اینکه هدف از برگزاری کمیته ایمنی برطرف کردن مخاطرات سیستم مدیریت ایمنی و ارتقای ایمنی است، گفت: مدیران فرودگاه ها باید برای هر رویداد برنامه و اقدامات کنترلی داشته باشند.
وی همچنین عنوان کرد: مدیران ایمنی فرودگاه ها وجدان های بیدار سازمان هستند که به برقراری انضباط عملیاتی کمک می کنند.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور

ارسال نظر