|

با ابلاغی از سوی امیرمکری

انتصاب رییس و اعضای کمیته مدیریت عملکرد شرکت فرودگاه ها

با ابلاغی از سوی رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، رییس، دبیر و اعضای کمیته مدیریت عملکرد منصوب شدند.

 با ابلاغ سیاوش امیرمکری، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت، حمیدرضا سیدی، معاون برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی به عنوان رییس، شهرام خلج زاده، مدیرکل دفتر برنامه ریزی راهبردی و مدیریت عملکرد به عنوان دبیر و علی شورمیج، معاون توسعه مدیریت و منابع به عنوان عضو کمیته مدیریت عملکرد منصوب شدند.

این کمیته برای اجرای برنامه هشتم نقشه راه اصلاح نظام اداری، فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای ارزیابی سالانه واحدهای سازمانی و دستگاه ها تشکیل شده است.

از جمله وظایف اعضای کمیته مدیریت عملکرد می توان به راهبری استقرار نظام مدیریت عملکرد، تدوین معیارها، شاخص ها و روش ارزیابی برنامه ها، مقایسه نتایج ارزیابی ها و تحلیل دوره ای آنها و ارایه گزارش به شورا، تهیه برنامه نظام مند کردن نظارت مردم و تشکل ها بر دستگاه و رعایت حقوق شهروندی، تعیین موضوعات محوری نظام اداری نظیر بهره وری و کیفیت، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت مردم و تعریف روش سنجش هر یک از موضوعات فوق، تحلیل عملکرد و ارایه گزارش به شورا اشاره کرد.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور

ارسال نظر