|

انتصاب اعضای کمیته part ADR شرکت فرودگاه‌ها

با ابلاغ های جداگانه از سوی رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اعضای کمیته اجرایی part ADR منصوب شدند.

بر اساس این ابلاغ ها، محمدرضا زحمتکشان، علی سینجلی، حمید حاجی بیگی، جمشید مولوی پناه و محمد الهی نیا عضو کمیته part ADR شده اند.

سیاوش امیرمکری در این ابلاغ ها تاکید کرده که اعضای کمیته، تحت راهبری و هماهنگی کامل با عضو هیات مدیره و راهبر عملیات فرودگاهی وظایف مربوط را انجام دهند.

از جمله وظایف تعیین شده می توان به برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی کامل بین بخشی در زمینه انطباق مرحله به مرحله فرودگاه ها با مقررات ADR با اولویت فرودگاه های بین المللی، شناسایی منابع و زیرساخت های موردنیاز از قبیل ساختار سازمانی، نیروی انسانی، منابع مالی، تجهیزات، تعیین راهبرد آموزش و صلاحیت شغلی کارکنان در راستای کسب دانش و مهارت مرتبط، شناسایی سامانه ها و زیرساخت های مورد نیاز برای انطباق با مقررات از قبیل مدیریت ایمنی، پایش انطباق، نگهداری تجهیزات و زیرساخت های فرودگاهی، مدیریت مستندات و غیره، نظارت بر تدوین شیوه نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز جهت انطباق با مقررات در بخش های مرتبط در راستای تدوین نظامنامه فرودگاهی و تعامل و همفکری با سازمان هواپیمایی کشوری جهت انطباق صحیح و گام به گام مقررات در فرودگاه های هدف اشاره کرد.

مقررات جدید فرودگاهی کشور موسوم به ADR، با رویکردی جدید سعی در نظاممند کردن بیش از پیش فعالیت های فرودگاهی دارد که مبنای جدید ارزیابی عملکرد فرودگاه ها و صدور گواهی نامه های فرودگاهی خواهد بود.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

ارسال نظر