|

 انجام وارسی پروازی دستگاه های کمک ناوبری فرودگاه شاهرود

سیستم کمک ناوبری VOR/DME فرودگاه شاهرود وارسی پروازی شد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه شاهرود، بهرام کوزه چی نسالیان، مدیر فرودگاه، از انجام  فلایت چک  دستگاه های کمک ناوبری VOR/DME این فرودگاه خبر داد.

وی عنوان کرد: این عملیات با همکاری گروه وارسی پرواز شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و واحدهای ارتباطات  و ناوبری هوایی و مراقبت پرواز فرودگاه شاهرود با موفقیت  به اتمام رسید.

ارسال نظر