|

توسط هواپیمای فلایت چک انجام شد

دستگاههای کمک ناوبری فرودگاه پارس آباد بررسی شدند

وارسی پروازی دستگاههای کمک ناوبری فرودگاه پارس آباد توسط هواپیمای فلایت چک شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران انجام شد.

لازم بذکر است اورهال وآماده سازی ورفع عیب ازفرستنده شماره دو سامانه کمک ناوبری      VOR3000 این فرودگاه درگرمای 40درجه­ای شهرستان توسط کارشناسان اداره مهندسی ناوبری ستاد،مهندسین الکترونیک فرودگاه اردبیل انجام گرفت. 

عملیات وارسی پروازی (فلایت چک) سامانه های ناوبری هواییVOR/DME این فرودگاه که منطبق با اسناد و دستورالعملهای ایکائو از الزامات تداوم ارائه سرویسهای هوانوردی مربوطه میباشد که دروارسی پروازی ضمن اعمال تنظیمات ضروری درخواستی و کالیبراسیون تجهیزات،نهایتا صحت پخش اطلاعات هوانوردی سامانه های ناوبری هواییVOR/DME   مورد بررسی واقع شد.

گفتنی است؛ براساس استانداردهای بین‌المللی ایکائو "سندشماره 8071" لازم است دستگاه‌های ناوبری فرودگاه‌ها به صورت دوره‌ایی که معمولاً دو، سه تاشش ماهه و یکساله می‌باشد مورد تست فلایت چک پروازی قراربگیرند.

 

سیستم های کمک ناوبری هواپیما  VOR/DME  

VOR: یک سیستم کمک ناوبری است که جهت نشان دادن سمت پرواز به سوی یک ایستگاه زمینی وناوبری بین مسیرها استفاده می شود.

DME: یک دستگاه رادیویی برای ناوبری برد متوسط است که فاصله برد مستقم هواپیما تا ایستگاه تجهیزات DME را اندازه می گیرد.

ارسال نظر