|

پس از فرودگاه‌های رشت و یزد

وارسی دستگاه کمک ناوبری فرودگاه شیراز

عملیات وارسی پروازی سیستم کمک ناوبری ILS فرودگاه شیراز با موفقیت انجام شد.

در راستای استانداردهای تعیین شده برای ایمنی پروازها و همچنین اطمینان از صحت عملکرد سامانه کمک ناوبری ILS، بررسی  دوره ای این سامانه 15 اردیبهشت در مدت زمان چهار ساعت انجام شد.

وارسی موفق ILS با تلاش و همکاری گروه وارسی پرواز و خدمات هوایی، متخصصان ارتباطات و ناوبری و نیز مراقبت پرواز فرودگاه شیراز انجام شد.

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر