|

تمرین مواجهه با شرایط اضطراری در فرودگاه همدان

تمرین محدود طرح اضطراری، در راستای اجرای دستورالعملهای سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران جهت آمادگی مواجهه با شرایط اضطراری در فرودگاه‌ها چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ با مشارکت کلیه ارگانهای مرتبط در فرودگاه همدان انجام شد.

ارسال نظر