|

آیا برای تاسیس مرکز تعمیرات موتور (یا قطعه) اخذ موافقت اصولی الزامیست؟

با توجه به بند 145A15 از مقررات CAOIRI Part145 متقاضی تاییدیه مرکز تعمیر و نگهداری (که برابر تعریف organisation میتواند هر فرد حقیقی یا حقوقی باشد)، با تکمیل فرم CAOIRI Form 2 می تواند درخواست صدور گواهینامه مرکز تعمیر و نگهداری نماید و برابر بند 145B25 در صورت تطابق با این مقررات، سازمان باید برای متقاضی، تاییدیه مرکز تعمیر و نگهداری را طی فرم CAOIRI Form 3 صادر نماید.

آیا برای تاسیس مرکز تعمیرات موتور (یا قطعه) اخذ موافقت اصولی الزامیست؟

اگر بله طبق کدام بند مقررات؟

با توجه به بند 145A15 از مقررات CAOIRI Part145 متقاضی تاییدیه مرکز تعمیر و نگهداری (که برابر تعریف organisation میتواند هر فرد حقیقی یا حقوقی باشد)، با تکمیل فرم CAOIRI Form 2 می تواند درخواست صدور گواهینامه مرکز تعمیر و نگهداری نماید و برابر بند 145B25 در صورت تطابق با این مقررات، سازمان باید برای متقاضی، تاییدیه مرکز تعمیر و نگهداری را طی فرم CAOIRI Form 3 صادر نماید. از طرفی برابر زیربند 13-1 از ماده 2 از CAD 3040 که از لحاظ سطح تایید، هم رده مقررات 145 بوده و هیچ ارجاعی از مقررات 145 به این CAD نشده است، ارائه دهندگان خدمات تعمیر و نگهداری"وسایل پرنده" مشمول مفاد CAD 3040 بوده و لازم است که موافقت اصولی اخذ نمایند.

لذا بر فرض صحت مقررات CAD 3040 و اولویت اثر آن بر مقررات 145، درخصوص موارد زیر نیاز به اخذ موافقت اصولی و تطبیق با الزامات CAD 3040 نمی باشد. - مراکز مدیریت تداوم صلاحیت پروازی (CAMO) -مراکز تعمیر و نگهداری قطعات وسایل پرنده از جمله موتور -مراکز ارائه خدمات NDT

لازم به ذکر است که این موضوع در خصوص مراکز آموزشی غیرتخصصی (مانند آموزش مقررات و ... که منتج به صدور گواهینامه پرسنلی نمی شوند) نیز صدق می کند. چراکه در زیر بند 15-1 از همین ماده، صرفا "آموزشگاه های تخصصی" مشمول این CAD می شوند.

ارسال نظر