|

کن‌نیوز تقدیم می‌کند

جمع آوری و پاکسازی محل سانحه بعد از تأیید تیم بررسی صورت گرفته و منطبق بر مقررات است. رسانه‌های بیگانه می‌خواهند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. بعد از بحران کرونا جعبه سیاه به کشور اوکراین منتقل خواهد شد. ایران برای خواندن اطلاعات جعبه سیاه هواپیما اکراینی به یک کابل مخصوص نیاز دارد.

ارسال نظر